Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön személyes adatai dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő (hivatali cím: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. E-mail cím: schmuck.erzsebet@parlament.hu) és az LMP-Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. Email cím: info@lmp.hu) mint Adatkezelők által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül kapcsolattartási adatként az Ön nevét, az Ön e-mail címét és telefonszámát, valamint lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét kezeljük, és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információkat, az Ön részére feltett kérdésekre adott válaszait és kinyilvánított preferenciáit, az adatkezelők Facebook oldalával történt interakciókat. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen. 

Az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása az LMP-Magyarország Zöld Pártja és dr. Schmuck Erzsébet  országgyűlési képviselő tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése a  rendezvényekhez, kampányokhoz való csatlakozásra, figyelembe véve az Ön kinyilvánított preferenciáit, amelyeket a beleegyezése után rögzítünk.  

Amennyiben az Adatkezelők által kezdeményezett petíció, kérdőív, társadalmi kezdeményezés aláírása, egyértelmű, hozzájáruló támogatása történik az Ön részéről, úgy az adatkezelés célja az Ön neve esetében a petíció társadalmi támogatottságának felmérése, az Ön lakcíme vagy tartózkodási helye esetében annak megállapításához szükséges, hogy egy személy csak egyszer írta alá az ívet.

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat,amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges, így az Önről kezelt adat azok szerint a garanciák szerint vannak biztosítva, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít. Jogalapja ennek az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. 

Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő és az LMP-Magyarország Zöld Pártja e körben személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulást kizárólag a következő formákban kér:

  1. személyes kapcsolat útján személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmánnyal történt azonosítást követően, amelynek keretében az LMP-Magyarország Zöld Pártja képviselője vagy munkavállalója, illetve dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő vagy az általa jogszerűen megbízott személy az okmányait megtekinti, de azokról másolatot nem készít és azokat nem kezeli, 
  2. elektronikusan, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételét az Ön által megadott e-mail címre küldött üzenettel visszaigazolja, majd ezt követően Önnek a visszaigazoló üzenetre adott válaszban kell megerősítenie hozzájárulási szándékát.
  3. erre a célre létrehozott weboldalon vagy Facebook Messenger csatornán, ahol Ön dokumentált módon beleegyezését adhatja adatai és kinyilvánított preferenciái kezelésére.

dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő és az LMP-Magyarország Zöld Pártja a tiltó lista adatait elkülönítetten, kizárólag abból a célból kezelik, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudják, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtették. Ha Ön a tiltó listán szerepel, akkor az Ön számára dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő és az LMP-Magyarország Zöld Pártja– az adatok kezelésével összefüggő jogainak gyakorlásával kapcsolatos információkon túl – semmilyen megkeresést nem küld.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelők egyrészről a LMP-Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Kanász-Nagy Máté, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba telefon: 36-70/224-41-78 e-mail: adatvedelem@lmp.hu, másrészről dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő (hivatali cím: 1354 Budapest, Széchenyi rakpart 19., e-mail cím: schmuck.erzsebet@parlament.hu) 

Az adatkezelők e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszik a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP-Magyarország Zöld Pártja adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő programnak tárhelyet biztosít. dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő adatkezelésével összefüggésben adatfeldolgozóként igénybe veszi a Zöld Média Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 26. B. ép. 3. em. 3.), amely az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő rendszert működteti. Dr. Schmuck Erzsébet országgyűlési képviselő adatkezelésével összefüggésben adatfeldolgozóként továbbá igénybe veszi a Rackforest Kft (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 emelet 1.), amely az alábbi tevékenységet végzi adatfeldolgozóként: az adatkezelő weboldalának tárhelyet biztosít. Az adatfeldolgozók az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozókat vehet igénybe. 

A adatkezelők egyes további adatkezelési feladatok végrehajtására adatfeldolgozókat bízhatnak meg. A megbízó köteles meggyőződni arról, hogy az adatfeldolgozó ismeri és betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Az érintettet az adatkezelések kapcsolatosan esetlegesen érő károkozásért az adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemlegesen felel. Dr. Schmuck Erzsébet   adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe vesz további szolgáltatókat, amelyek az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi tevékenységeket végzik: az adatbázis kezelő rendszert működtetik, az adatbáziskezelőhöz kapcsolt tömeges email- és Messenger-üzenet küldő alkalmazást működtetik.

A kezelt adatokat az Adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára, az EGT-n kívülre, harmadik országba nem kerülnek.

Hogyan oszlik meg a felelősség az Adatkezelők között? 

Hatásvizsgálat és előzetes konzultáció tekintetében mindkét adatkezelő a saját folyamataira vonatkozóan felelős. Az érintett jogainak gyakorlása biztosítása tekintetében mindkét adatkezelő a saját maga által kezelt adatok tekintetében felelős, de egyeztet a másik adatkezelővel. Az adatfeldolgozókkal történő kapcsolattartás és ellenőrzés tekintetében mindkét adatkezelő a saját maga által megbízott adatfeldolgozók tekintetében felelős. Adatvédelmi incidens esetén a felügyeleti hatóság és az érintettek tájékoztatása tekintetében mindkét adatkezelő a saját érdekkörében felmerült incidens vonatkozásában felelős, de egyeztet a másik adatkezelővel.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Adatkezelők az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezelik. 

Az Adatkezelők a törvény által előírt esetekben adnak át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri, ÁSZ ellenőrzés esetén ha az ÁSZ személyes adatokat tartalmazó iratokat kér, abba tekint be).

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelők az adatokat általában a hozzájárulás visszavonásáig, míg a tiltólista adatait a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezelik. 

Ha a fenti határidő leteltekor akár bármely Adatkezelő vagy Adatkezelők, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az Adatkezelő vagy Adatkezelők érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az Adatkezelők ezeket az adatokat – a tiltó lista adatai kivételével – haladéktalanul törlik. 

Ön adatai törlését – a tiltó lista adataira is kiterjedően – kérheti emellett akkor is,ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőktől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. 

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a schmuck.erzsebet@parlament.hu vagy az info@lehetmas.hu email címen jelezze. 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információsönrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.)vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,www.naih.hu) fordulhat.